Försäljningsvillkor

Betalning

Betalning kan ske mot faktura, i förskott, vid leveranstillfället (med vissa undantag) eller via leasingfinansiering. Vi lämnar endast fakturakredit till registrerade företag (AB, HB, enskild f:a), och bara efter godkänd kreditbedömning. Genom att godkänna dessa köpvillkor ger köparen oss tillåtelse att ta kreditupplysningar.
För nystartade företag där det ännu inte finns någon bokslutshistorik, eller företag som nyligen bytt ägare, gäller som grundregel förskottsbetalning alternativt betalning vid leverans (efterkrav). Beställningar skall göras av giltig firmatecknare.
 
 

 

Garanti

På produkter som levereras av Alfanord AB lämnar vi, om inget annat anges, 12 månader garanti (från fakturadatum) för fabrikationsfel. Garanti gäller material. Alfanord AB förbehåller sig rätten att avgöra om en viss vara skall repareras på plats hos kund eller om den skall skickas tillbaka till Alfanord AB i Stenkullen för reparation. Vid garanti returer betalar Alfanord AB fraktkostnaden, förutsatt att vi får ombesörja med returfraktsedel och beställning av transporten. Vid fel av enklare natur som kan avhjälpas på plats utan behov av specialkunskaper skall köparen/ägaren/brukaren bistå med detta, kompensation för detta kan i vissa fall utgå.

Produkter såsom t.ex. förbrukningstillbehör (plastskydd för däckmaskiner och liknande) och vissa reservdelar, är undantagna från 12 månaders garantin. Där gäller endast returrätt av helt oanvända delar inom rimlig tid från leveranstillfället.

Om en produkt felanmäls och garanti åberopas, och det sedan visar sig att felet orsakats av felaktig installation, inkoppling eller handhavande, kan eventuella kostnader för felsökning, reparation, reskostnader och övrigt komma att debiteras i efterskott.

Vid en felanmälan och åberopande av garanti skall en fullständig beskrivning av felet avlämnas. Alfanord AB får även kräva ytterligare information vid behov. Där det är möjligt och rimligt ska i första hand en insats göras för att avhjälpa felet på distans, med ägarens/brukarens assistans. Om ägaren/brukaren av produkten ej bistår med ovanstående avvisas garantianspråket.

 

Priser

25% moms tillkommer på samtliga priser. Priserna som anges på webbplatsen gäller med reservation för ändringar av valutakurser, felaktiga uppgifter och prishöjningar från leverantörer. Vid beställningar kontaktar vi naturligtvis köparen om det skett några prisförändringar, så att man kan ta ställning till det nya priset innan leverans.
 
 

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
Alfanord AB säljer normalt bara till företag (AB, HB, KB eller enskild firma) samt verksamheter inom det offentliga (kommun, landsting, stat, försvarsmakten).
 
 

Stilleståndsersättning

Alfanord AB är inte ersättningsskyldig för eventuellt bortfall av inkomst, andra kostnader som kan uppkomma som resultat av stillestånd, eller av att en produkt går sönder under garantitiden.
 
 

Returer

Återköp av ordinarie lagerprodukter medges endast efter särskild överenskommelse mellan köparen och Alfanord AB. Produkten ska vara oanvänd och originalemballaget skall vara oskadat. Vid återköp utgår en returavgift på 20% av varans pris, eventuella installationskostnader och transportkostnader återbetalas ej. Produkten skall returneras med utkörning till vårt lager, på köparens bekostnad.
Gods som skickas tillbaka utan att någon överenskommelse om detta har gjorts med Alfanord AB avvisas normalt tillbaka till transportören direkt/mottages ej.
Återköp av icke-lagervaror, förbrukningsmateriel och elektronik-reservdelar medges ej.
 
 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Alfanord AB:s sida (som gör att Alfanord AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse); skall utgöra grund till att Alfanord AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
 
 

Information

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter och tjänster i vårt sortiment.